Privacy + Cookie Policy

Privacy + Cookie Policy

(0) Info

Biomedic Clinic (BiomedicClinic.com/be/nl/eu/de/fr) is een geregistreerd merk van Biomedic Clinic BV.

(1) Algemeen

BIOMEDIC CLINIC BV, met maatschappelijke zetel te Norbertijnenstraat 99, 6166 AH Geleen Nederland, ingeschreven in de Nederlandse kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer (hierna KvK nummer 73943118) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.biomedicclinic.com.

(2) Definities

2.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. “Dokter”: de arts die de afspraak via de website aanbiedt.
b. “Patiënt”: de persoon die een afspraak maakt via de website.
c. “Website”: de website waarop de afspraak kan worden gemaakt.

(3) Afspraak maken

3.1. De Patiënt kan via de Website een afspraak maken voor een consult, bloedopname, halotherapie bij de Dokter.
3.2. De Patiënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie bij het maken van de afspraak.
3.3. De Dokter behoudt zich het recht voor om de afspraak te weigeren of te verzetten indien de Patiënt niet voldoet aan de gestelde vereisten of als de afspraak niet beschikbaar is.

(4) Betaling

4.1. De kosten voor het consult of de bloedopname worden door de Patiënt betaald op de locatie van de Dokter.
4.2. Indien de Patiënt niet op de afspraak verschijnt zonder deze tijdig af te zeggen, kan de Dokter een vergoeding in rekening brengen.

(5) Annulering of wijziging van afspraak

5.1. De Patiënt kan een afspraak annuleren of wijzigen via de Website of door contact op te nemen met de Dokter.
5.2. Indien de Patiënt de afspraak wenst te annuleren of te wijzigen, dient dit ten minste 24 uur voor aanvang van de afspraak te gebeuren.

(6) Aansprakelijkheid

6.1. De Dokter is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel veroorzaakt tijdens het consult, de bloedopname en/of halotherapie.
6.2. De Patiënt is aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt aan de praktijkruimte van de Dokter.
6.3. De Patiënt vrijwaart de Dokter van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden.

(7) Privacy

7.1. De persoonlijke gegevens van de Patiënt worden alleen gebruikt voor het maken van de afspraak en de afhandeling daarvan.
7.2. De Dokter zal de persoonlijke gegevens van de Patiënt niet delen met derden, tenzij dit nodig is voor de afhandeling van de afspraak.

(8) Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

8.1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
8.2. Geschillen tussen de Patiënt en de Dokter worden bij voorkeur in onderling overleg opgelost.
8.3. Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.